Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. De ondernemer: eigenaren van Camping Stad en Land. De eigenaren kunnen vervangen worden door een door hen aangewezen derde(n).

2. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

3. Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

4. Plaats: een plek voor een kampeermiddel op Camping Stad en Land welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.

5. Kampeermiddel: caravan, tent, vouwwagen, camper e.d.

6. Huur accommodatie: ingerichte lodgetent en/of vakantiehuis.

7. De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.

8. Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Camping Stad en Land.

9. Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

10. Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein, de voorzieningen en hoe we met elkaar omgaan / rekening houden met elkaar.

11. Huisdieren: honden of andere huisdieren zijn op de camping niet toegestaan, ook niet voor bezoek.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst en wijzigingen

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen vakantieperiode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Wil je een boeking, gegevens, of afspraak wijzigen, dan vragen wij dit tijdig aan te geven. Dit kan via e-mail of telefonisch. We proberen er samen goed mogelijk uit te komen binnen de mogelijkheden.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde tarievenlijst. Indien na vaststelling van de tarievenlijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan of doordat energieprijzen wijzigen, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW, toeristenbelasting, energieprijzen).

Artikel 4: Betaling

1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.

2a. Na reservering dient binnen 7 dagen 50% van het totale factuur (verblijfsbedrag) te worden aanbetaald.

2b. De resterende 50% van het verblijfsbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

2c. Indien vier weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt, dan dient het volledige verblijfsbedrag (100%) te worden betaald.

3. Ingeval de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd.

4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van 100% van totaal verschuldigde verblijfsbedrag, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen, dient de recreant voor ingang van de verlenging, de betaling aan de ondernemer volledig te hebben gedaan.

6. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het 50% bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 2% per maand in rekening worden gebracht.

7. Bij de huur van een accommodatie dient de recreant een borg te betalen van € 100,- per boeking, per bank. Na afloop van het verblijf krijgt de recreant de borg terug indien de accommodatie en/of accessoires schoon en niet beschadigd zijn. Als er schade/vuil of verlies voordoet, dan zal dit worden verrekend met de borg. De ondernemer dient de (resterende) borg binnen 7 kalenderdagen na vertrek van de recreant terug te storen op de rekening van de recreant.

Artikel 5: Aankomst en vertrek

1. Indien ondernemer dit wenst, is de recreant verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde persoon. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.

2. Bij aankomst op het kampeerterrein, voor Kamperen vanaf 13.30 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, voor Kamperen vóór 11.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst. Voor huurders van een accommodatie is de recreant welkom vanaf 15:00 uur op de eerste dag van de overeenkomst en dient de recreant vóór 10:30 uur op de laatste dag van de overeenkomst huiswaarts te gaan.

3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie, dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de voorafgaande dag (ofwel de dag voor vertrek) dat de receptie wel geopend is.

4. De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd. De recreant kan ook altijd het vaste telefoonnummer bellen van de camping 0344-785 277.

Artikel 6: Latere komst en voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd, indien de recreant later in de geboekte periode aankomt of eerder in de geboekte periode vertrekt.

Artikel 7: Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:

  • annulering is mogelijk tot 1 maand voor de ingangsdatum.
  • bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum, is 50% van de overeengekomen verblijfsbedrag (overeenkomstig met de aanbetaling).
  • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum is 100% van het verblijfsbedrag verschuldigd. Denk dus goed na voordat je een boeking doet. Annulering twee weken voor aankomst kan dus niet, ook niet als slechter weer voorspelt is. Wij houden namelijk een plekje voor je vrij en kunnen die plek kort voor aankomst lastig opvullen.
Artikel 8: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. – indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. – indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 10. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant, uiterlijk om 11.00 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. Eventuele stallingskosten en/of andere kosten, voor zeker redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 12: Onderhoud, aanleg, rust en stilte

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.

3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

5. Na 22:00 uur is het tijd om het rustig aan te gaan doen op de camping. Wij gunnen éénieder zijn of haar rust. Vanaf 23:00 uur is het stil en geniet je hopelijk van een prachtige verlichte sterrenhemel. Geluid en muziek maken is toegestaan, maar houdt het gezellig, geen harde muziek. Zorg dat andere mederecreanten geen overlast hebben.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De verblijf/vakantie is voor risico van de recreant. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.

4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

5. De recreant is t.o.v. de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van de vijver door recreanten. De vijver is een speelvijver (alleen het gedeelte bij het strandje), maar is geen zwemvijver. Rondom de vijver is een schapenhek aangelegd, echter biedt dit geen garantie dat kinderen over het hek klimmen dan wel op andere wijze het water kunnen bereiken. De ondernemer is geenszins aansprakelijk voor kinderen die rond of in de vijver spelen. De ouders of volwassen die met het kind op vakantie is, zijn te allen tijde verantwoordelijk.


Artikel 14: Klachten en aanbevelingen/tips

1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.

2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

3. Indien de recreant aanbevelingen/tips heeft, dan houdt de ondernemer zich aanbevolen deze te ontvangen om de camping nog mooier te maken en de service te verbeteren.


Camping Stad en land

Judith en Michiel

Spilbergen 6

4032 NW Ommeren

KvK: 87386860

Tel: +31 (0)344-785 277

welkom@campingstadenland.nl

© copyright 2024 Camping Stad en Land
Webdesign: Miek.Designs